Masz pytania? Zadzwoń do nas: (82) 564 36 32

Stowarzyszenie Integracji
Rodzin PRZYSTAŃ

Realizowane projekty

Realizowane projekty Stowarzyszenia Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w poszczególnych latach.W roku 2011 Stowarzyszenie Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ” realizowało następujące projekty :


1. Program edukacyjno-rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Sawin- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Program terapeutyczno-rozwojowy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz członków ich rodzin- ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
3. Program terapeutyczno-rozwojowy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz członków ich rodzin- ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
4. Programy ochrony ofiar przemocy w rodzinie i programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy” ze środków ROPS Lublin,
5. Programy terapeutyczno-rehabilitacyjne na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych nielegalnych i ich rodzin , nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków ROPS Lublin,
6. Działania terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin, nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia- ze środków ROPS Lublin,
7. Organizacja obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, służących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej.


W roku 2012 Stowarzyszenie realizowało następujące programy :


1. Program terapeutyczno-rozwojowy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz członków ich rodzin- ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2. Warsztaty terapeutyczno-rozwojowe dla osób uzależnionych i członków ich rodzin- ze środków Urzędu Miasta Chełm
3. Programy na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem , używających szkodliwie lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych nielegalnych- ze środków ROPS Lublin,
4.„ Poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych" –ze środków ROPS Lublin,
5. „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi"  - ze środków ROPS Lublin,
6. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy narkomanii – ze środków Urzędu Miasta Chełm.


W roku 2013 stowarzyszenie realizowało następujące zadania :


1.Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy narkomanii - ze środków Urzędu Miasta Chełm,
2.Cykl treningów terapeutycznych dla osób uzależnionych- ze środków Urzędu Miasta Chełm,
3.Program korekcyjno-edukacyjny dla rodziców „Wychowanie bez przemocy „- ze środków Urzędu Miasta Chełm,
4. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin- ze środków Urzędu Miasta Chełm,.
5. Programy terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, realizowane przez stowarzyszenia funkcjonujące w strukturach ZOZ- zadanie realizowane ze środków ROPS Lublin,
6. Programy ochrony ofiar przemocy w rodzinie- zadanie realizowane ze środków ROPS Lublin,
7. Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy.- zadanie realizowane ze środków ROPS Lublin,


W roku 2014 stowarzyszenie realizowało następujące zadania :


1. Programy profilaktyki wskazującej dla osób nadużywających narkotyków – zadanie realizowane ze środków Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii- kwota dofinansowania 10 000 zł,
2. Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , w szczególności bezdomnych, niepełnosprawnych,( w tym z zaburzeniami psychicznymi), bezdomnych.- zadanie realizowane ze środków ROPS Lublin- kwota dofinansowania 7 100 zł,
3. Programy terapii poszerzonej i readaptacji społecznej.- zadanie realizowane ze środków ROPS Lublin- kwota dofinansowania 18 870 zł, Profilaktyka selektywna : Programy na rzecz osób eksperymentujących z narkotykami.- zadanie realizowane ze środków ROPS Lublin- kwota dofinansowania 12 580 zł,
4. Prowadzenie działań edukacyjno-motywacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu.- zadanie realizowane ze środków Urzędu Miasta Chełm - kwota dofinansowania 6 000 zł,
5.Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dla osób współuzależnionych..- zadanie realizowane ze środków Urzędu Miasta Chełm - kwota dofinansowania 9 500 zł,
6.Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.- zadanie realizowane ze środków Urzędu Miasta Chełm - kwota dofinansowania 13 000 zł,
7.Organizowanie warsztatów i treningów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu - zadanie realizowane ze środków Urzędu Miasta Chełm
8. "Najpierw ratuję życie swoje by potem ratować życie innych" -ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- kwota dofinansowania 89 570 zł,
9. Program profilaktyki uniwersalnej w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu skierowany do młodzieży klas licealnych Miasta Chełm oraz ich opiekunów.- ze środków Ministra Zdrowia- kwota dofinansowania 34 000zł.

STATUT

Postanowienia ogólne

Stowrzyszenie Integracji Rodzin "Przystań" zwane w dalszej części statutu "Przystań" lub Stowarzyszenie, działa na terenie Rzeczpospoitej Polskiej czytaj więcej...

Cele i środki

Celem działalności Stowarzyszenia jest zwiększenie skuteczności i dostępności oddziaływań terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych czytaj więcej...

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. Zwyczajnych. 2. Wspierających 3. Honorowych. § 10 Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Polski, czytaj więcej...

Władze stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia "Przyjaźń" są: - Walne Zebranie - Zarząd Stowarzyszenia - Komisja Rewizyjna 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa lat czytaj więcej...

Majątek stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze. § 35 Na fundusze składają się: 1. Składki członkowskie. 2. Dobrowolne wpłaty czytaj więcej...

Zmiana statutu

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większościa 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. czytaj więcej...

Osoby upoważnione do reprezentowania oferenta


Małgorzata Prystupa- prezes Stowarzyszenia
Magdalena Stasiuk - skarbnik Stowarzyszenia
Agnieszka Kaczor-v-ce prezes Stowarzyszenia