Masz pytania? Zadzwoń do nas: (82) 564 36 32

Stowarzyszenie Integracji
Rodzin PRZYSTAŃ

Zadania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
1.Pomoc prawną,

2.Prowadzenie mediacji,

3.Pomoc osoby pierwszego kontaktu,

4.Pomoc psychologiczną,

5.Pomoc psychiatryczną,

6. Pomoc grupy wsparcia.

7.Pokrycie kosztów czasowego bezpłatnego zakwaterowania lub udzielanie schronienia,

8.Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości,

9.Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub domu do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem,

10.Pokrycie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,

11.Pokrycie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

12.Pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,

12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem

Wnioski o pomoc osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin mogą składać: ­osobiście : w siedzibie głównej Ośrodka w Chełmie , ul. Ogrodowa 46 lub w ­ telefonicznie : 82 564 36 32 ( Chełm) lub telefony Filii, ­ drogą mailową na adres: malgorzatas11111@wp.pl lub adrianasztuk@gmail.com Więcej informacji znajduje się na stronie www. przystan­chelm.pl

Zapraszamy do współpracy j korzystania z pomocy wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin!
W roku 2013 stowarzyszenie realizowało następujące zadania :


1.Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy narkomanii - ze środków Urzędu Miasta Chełm,
2.Cykl treningów terapeutycznych dla osób uzależnionych- ze środków Urzędu Miasta Chełm,
3.Program korekcyjno-edukacyjny dla rodziców „Wychowanie bez przemocy „- ze środków Urzędu Miasta Chełm,
4. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin- ze środków Urzędu Miasta Chełm,.
5. Programy terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, realizowane przez stowarzyszenia funkcjonujące w strukturach ZOZ- zadanie realizowane ze środków ROPS Lublin,
6. Programy ochrony ofiar przemocy w rodzinie- zadanie realizowane ze środków ROPS Lublin,
7. Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy.- zadanie realizowane ze środków ROPS Lublin,


W roku 2014 stowarzyszenie realizowało następujące zadania :


1. Programy profilaktyki wskazującej dla osób nadużywających narkotyków – zadanie realizowane ze środków Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii- kwota dofinansowania 10 000 zł,
2. Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , w szczególności bezdomnych, niepełnosprawnych,( w tym z zaburzeniami psychicznymi), bezdomnych.- zadanie realizowane ze środków ROPS Lublin- kwota dofinansowania 7 100 zł,
3. Programy terapii poszerzonej i readaptacji społecznej.- zadanie realizowane ze środków ROPS Lublin- kwota dofinansowania 18 870 zł, Profilaktyka selektywna : Programy na rzecz osób eksperymentujących z narkotykami.- zadanie realizowane ze środków ROPS Lublin- kwota dofinansowania 12 580 zł,
4. Prowadzenie działań edukacyjno-motywacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu.- zadanie realizowane ze środków Urzędu Miasta Chełm - kwota dofinansowania 6 000 zł,
5.Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dla osób współuzależnionych..- zadanie realizowane ze środków Urzędu Miasta Chełm - kwota dofinansowania 9 500 zł,
6.Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.- zadanie realizowane ze środków Urzędu Miasta Chełm - kwota dofinansowania 13 000 zł,
7.Organizowanie warsztatów i treningów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu - zadanie realizowane ze środków Urzędu Miasta Chełm
8. "Najpierw ratuję życie swoje by potem ratować życie innych" -ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- kwota dofinansowania 89 570 zł,
9. Program profilaktyki uniwersalnej w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu skierowany do młodzieży klas licealnych Miasta Chełm oraz ich opiekunów.- ze środków Ministra Zdrowia- kwota dofinansowania 34 000zł.

STATUT

Postanowienia ogólne

Stowrzyszenie Integracji Rodzin "Przystań" zwane w dalszej części statutu "Przystań" lub Stowarzyszenie, działa na terenie Rzeczpospoitej Polskiej czytaj więcej...

Cele i środki

Celem działalności Stowarzyszenia jest zwiększenie skuteczności i dostępności oddziaływań terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych czytaj więcej...

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. Zwyczajnych. 2. Wspierających 3. Honorowych. § 10 Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Polski, czytaj więcej...

Władze stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia "Przyjaźń" są: - Walne Zebranie - Zarząd Stowarzyszenia - Komisja Rewizyjna 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa lat czytaj więcej...

Majątek stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze. § 35 Na fundusze składają się: 1. Składki członkowskie. 2. Dobrowolne wpłaty czytaj więcej...

Zmiana statutu

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większościa 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. czytaj więcej...

Osoby upoważnione do reprezentowania oferenta


Małgorzata Prystupa- prezes Stowarzyszenia
Magdalena Stasiuk - skarbnik Stowarzyszenia
Agnieszka Kaczor-v-ce prezes Stowarzyszenia