Masz pytania? Zadzwoń do nas: (82) 564 36 32

Stowarzyszenie Integracji
Rodzin PRZYSTAŃ

O Nas

  

Stowarzyszenie Integracji Rodzin "Przystań"


powstało z inicjatywy osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz przy udziale osób zajmujących się szeroko rozumianą pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia i innych zakłóceń funkcjonowania psychicznego. Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń dnia 31.03.2004r. Nazwa oraz logo Stowarzyszenia odzwierciedlają jego cele i założenia.


      Od 2010 roku stowarzyszenie zostało przeniesione do Chełma i działa przy NZOZ RODZINA przy ulicy Ogrodowej 46 obejmując swoim zasięgiem powiat hrubieszowski, chełmski i miasto Chełm oraz teren całego województwa lubelskiego. Działania na rzecz osób pokrzywdzonych i członków ich rodzin prowadzone są przez stowarzyszenie w sposób ciągły od 2010 roku- stale zwiększa się zakres i rodzaje form pomocy na rzecz beneficjentów skrzywdzonych. Od początku powstania stowarzyszenia są przestrzegane zasady dobrego rządzenia, równości i zaangażowania społecznego. Największe osiągnięcia stowarzyszenie posiada w zakresie pomocy i aktywizacji osób uzależnionych , objętych przemocą domową i członków ich rodzin.

      W roku 2014 stowarzyszenie, podobnie jak w latach poprzednich-realizuje działania pomocowe na rzecz osób uzależnionych i chorych psychicznie ,na rzecz rodzin tych osób organizuje treningi terapeutyczne, prowadzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, nadal pracuje na rzecz osób skrzywdzonych, w tym osób dotkniętych przemocą domową. Stowarzyszenie pozyskało w roku 2014 środki z Urzędu Miasta Chełm, Województwa Lubelskiego (ROPS Lublin), Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia.

      Stowarzyszenie Integracji Rodzin posiada stały, sprawdzony od wielu lat zespół pracowników, zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych .Zespół obejmuje 6 specjalistów i 2 instruktorów terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków, specjalistów w zakresie uzależnień behawioralnych, psychologów, psychiatrów, prawnika i ekonomistę. Wszyscy specjaliści pracują również na rzecz stowarzyszenia w ramach wolontariatu. Ponadto organizacja od kilku lat pozyskuje wolontariuszy z rożnych instytucji pracujących na rzecz osób osób uzależnionych i członków ich rodzin. W swoim składzie członkowskim posiada dwie osoby od wielu lat zajmujące się koordynacją zadań i posiadające doświadczenie w koordynowaniu zadań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia. Księgowość prowadzi od 4 lat firma zewnętrzna, świadcząca usługi w zakresie umowy zlecenia. Stowarzyszenie nie posiada własnego lokalu. Od 2010 roku realizuje zadania we współpracy merytorycznej i rzeczowej z partnerem NZOZ RODZINA poprzez wynajem od tego podmiotu leczniczego 5 pomieszczeń na podstawie umowy najmu. Wynajmowane pomieszczenia obejmują łączną powierzchnię ponad 100 m2 z pełnym wyposażeniem technicznym i biurowym tj:1 gabinet lekarski,2 sale terapii indywidualne,2 sale terapii grupowej. Zabezpieczone są również odpowiednie warunki sanitarne. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej-główne źródła finansowania organizacji to środki pozyskane z dotacji.


      Celem głównym działalności Stowarzyszenia jest zwiększenie skuteczności i dostępności oddziaływań terapeutycznych , edukacyjnych , profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz działalność charytatywna wśród osób uzależnionych i zagrożonych patologią społeczną a w szczególności:

1. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w grupie i kontakcie indywidualnym.

2. Pomoc prawna oraz socjalna wśród osób z najuboższych warstw społeczeństwa.

3. Organizowanie wszechstronnej pomocy wśród osób uzależnionych.

4. Rozwijanie wszelkich form aktywnej pomocy ludziom potrzebującym , zagrożonych nałogiem, członkom rodzin alkoholowych, ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie , bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym oraz innym ludziom potrzebującym pomocy.

5. Kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanie w realizację celów społecznych.

6. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach , skutkach oraz o ekonomicznym, społecznym i psychologicznym podłożu uzależnień.

7. Rozwijanie współpracy z władzami i organami administracji państwowej i 7. samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wszechstronnej pomocy dla osób ze środowisk patologicznych.

8. Pomoc terapeutyczna, edukacyjna, profilaktyczna, opiekuńczo-wychowawcza i charytatywna.

9. Działalność szkoleniowa.

STATUT

Postanowienia ogólne

Stowrzyszenie Integracji Rodzin "Przystań" zwane w dalszej części statutu "Przystań" lub Stowarzyszenie, działa na terenie Rzeczpospoitej Polskiej czytaj więcej...

Cele i środki

Celem działalności Stowarzyszenia jest zwiększenie skuteczności i dostępności oddziaływań terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych czytaj więcej...

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. Zwyczajnych. 2. Wspierających 3. Honorowych. § 10 Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Polski, czytaj więcej...

Władze stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia "Przyjaźń" są: - Walne Zebranie - Zarząd Stowarzyszenia - Komisja Rewizyjna 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa lat czytaj więcej...

Majątek stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze. § 35 Na fundusze składają się: 1. Składki członkowskie. 2. Dobrowolne wpłaty czytaj więcej...

Zmiana statutu

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większościa 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. czytaj więcej...

Osoby upoważnione do reprezentowania oferenta


Małgorzata Prystupa- prezes Stowarzyszenia
Magdalena Stasiuk - skarbnik Stowarzyszenia
Agnieszka Kaczor-v-ce prezes Stowarzyszenia